ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΖΩΗΣ

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων Ασφαλισμένου

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα ή ασθένεια, τον απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων για όσο διάστημα διαρκεί η μόνιμη ολική ανικανότητα.
Το ασφαλιστήριο είναι σε πλήρη ισχύ διασφαλίζοντας στον ασφαλισμένο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων Συμβαλλομένου

Με την προσθήκη αυτή η εταιρεία απαλλάσσει τον συμβαλλόμενο από την καταβολή των ασφαλίστρων σε περίπτωση:

α) απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία ή
β) μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνεχίζει να είναι σε ισχύ διασφαλίζοντας στον Συμβαλλόμενο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει άμεσα στον ασφαλισμένο το ασφαλισμένο κεφάλαιο, σε περίπτωση που αυτός
προσβληθεί από μια εκ των καλυπτομένων 20 σοβαρών ασθενειών (καρκίνος, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο κ.λπ.).
Επιπλέον η κάλυψη αυτή προβλέπει:
α) Καταβολή ιατροφαρμακευτικών εξόδων και εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας.
β) Ιατροφαρμακευτικά έξοδα στο εξωτερικό.

Κάλυψη λόγω διαρκούς ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει στον ασφαλισμένο, κεφάλαιο σε δόσεις ή εφάπαξ σε περίπτωση που καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια.

Κάλυψη επαγγελματικής ανικανότητας

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει στον ασφαλισμένο, το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε δόσεις ή εφάπαξ σε περίπτωση που καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος από ατύχημα ή ασθένεια, να ασκήσει το επάγγελμα που δήλωσε στην εταιρεία ότι ασκεί.

Κάλυψη θανάτου από ατύχημα
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί,το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα.

Κάλυψη ολικής μερικής ανικανότητας από ατύχημα
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλισμένο, το κεφάλαιο λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας συνεπεία ατυχήματος. Επίσης η εταιρεία καταβάλει ποσοστό επί του Ασφαλισμένου κεφαλαίου βάσει πίνακα, λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας.

Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα
Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλισμένο ποσό ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός/εκτός νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

Κάλυψη απώλειας εισοδήματος από ασθένεια
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση στον ασφαλισμένο για όσο διάστημα απέχει από την εργασία του λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ασθένεια.

Κάλυψη απώλειας εισοδήματος από ατύχημα
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση στον ασφαλισμένο για όσο διάστημα απέχει από την εργασία του λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα.

Κάλυψη ημερήσιας αποζημίωσης νοσηλείας
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει ημερήσιο ποσό για κάθε ημέρα νοσηλείας, στον ασφαλισμένο και στα τυχόν καλυπτόμενα προστατευόμενα μέλη λόγω ατυχήματος ή ασθενείας.

Κάλυψη χειρουργικού επιδόματος
Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει ποσό χειρουργικού επιδόματος, στον Ασφαλισμένο ή σε τυχόν καλυπτόμενο μέλος της οικογένειάς του, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας. Το ύψος του χειρουργικού επιδόματος που καταβάλλεται, αποτελεί ποσοστό του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης.

Νοσοκομειακή Κάλυψη Medical Diamond, Medical Gold, Medical Platinum
Η εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κάλυψης και με πολύ προσιτό κόστος, υποχρεούται να καλύψει τον ασφαλισμένο και τα τυχόν προστατευόμενα ασφαλισμένα μέλη σε περίπτωση εσωτερικής ή ημερήσιας νοσηλείας.