Ασφάλιση Επιβίωσης - Σύνταξης

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στον ίδιο τον ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης και επίσης μετά από συνεννόηση με τον ασφαλισμένο, το ασφαλισμένο κεφάλαιο μπορεί να μετατραπεί σε ισόβια μηνιαία σύνταξη που θα καταβάλλεται σε αυτόν μετά τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας πληρωμής των ασφαλίστρων. Ο Ασφαλισμένος μπορεί έτσι να εξασφαλίσει ισόβια συμπληρωματική σύνταξη πέρα από τη σύνταξη του κύριου φορέα ασφάλισής του.
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, η εταιρεία καταβάλλει στους δικαιούχους άτοκα, τα καθαρά ασφάλιστρα που έχουν πληρωθεί μέχρι τη στιγμή του συμβάντος.
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις (καλύψεις). Παρέχει στον Συμβαλλόμενο δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης δανείου και συμμετέχει στις υπεραποδόσεις από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων.