Απλή Ασφάλιση Μειουμ. Κεφαλαίου Και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας

Με το πρόγραμμα αυτό η εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου θα καταβάλει στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί τη στιγμή του συμβάντος.
Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλισμένο το ασφαλισμένο κεφάλαιο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί τη στιγμή του συμβάντος. Διευκρινίζεται ότι, το κεφάλαιο της βασικής ασφάλισης ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας θα μειώνεται σε κάθε επόμενη ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου, κατά το ποσό που θα προκύψει από τη διαίρεση του αρχικού ασφαλισμένου κεφαλαίου διά της συνολικής διάρκειας του ασφαλιστηρίου. Το πρόγραμμα δέχεται συμπληρωματικές ασφαλίσεις.
Στο πρόγραμμα αυτό δεν παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης και δανείου και επιπρόσθετα δεν υπάρχει συμμετοχή στην υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων.