Περιεχόμενο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ ή

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΠΟΣΟ ή

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

100,00%

 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

100,00%

 

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΚΑΠΝΟ

100,00%

 

ΕΚΡΗΞΗ

100,00%

 

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

100,00%

 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

100,00%

 

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

€ 3.500

 

€ 100 ανά ζημιά

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

5,00%

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

100,00%

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

100,00%

 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

100,00%

 

€ 300 ανά ζημιά

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

ν

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 10%

10,00%

 

ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ

2.000,00 €

 

ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

100,00%

 

10% επί της ζημιάς με ελαχιστο € 500

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (συμπερ. αποχέτευσης)

100,00%

 

10% επί της ζημιάς με ελαχιστο € 500

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ

2,5% με μεγιστο € 1,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

20% με μεγιστο € 30,000

 επί του ασφαλισμένου ποσού

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ)

20% με μεγιστο € 30,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

100 ανά υλική ζημιά

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

10%με μεγιστο € 15,οοο

επί του ασφαλισμένου ποσού

€ 300 ανά απαίτηση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ν

 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5,00%

επί του  ασφαλισμένου ποσού με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90  ημέρες

10 πρώτες ημέρες

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

2,5% με μεγιστο € 10,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ

2,5% με μεγιστο € 5,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ν

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

2,5% με μεγιστο € 10,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 

 

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

 max € 3.500

 

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

100,00%

 

2% ή 3% επί του ασφαλισμένου ποσού

ΚΛΟΠΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

€ 5.000

 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ

€ 5.000

 

ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

100,00%

 

10% επί της ζημιάς με ελαχιστο € 500

ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

2,5% με μεγιστο € 2,000

 

ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

€ 1.500

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

€ 5.000